Η διαχείριση των αναπτυξιακών έργων ενός οργανισμού, απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, χρόνο και ενέργεια, πόρους πολύτιμους για την ίδια την λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, οι διαδικασίες υλοποίησης επενδύσεων, απαιτούν σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία στην διοίκηση έργων με επιστημονικά εργαλεία, ώστε οι τελικές αποφάσεις της διοίκησης να επιφέρουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Project management small

Στην RealValue αξιοποιούμε την εμπειρία μας σε ιδιωτικά και δημόσια αναπτυξιακά έργα και χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για να διαχειριστούμε τον μεγάλο όγκο πληροφοριών, αφήνοντας πάντα στον πελάτη την λήψη των τελικών αποφάσεων, μέσα από ένα πλήθος βέλτιστων εναλλακτικών.

Προς τον σκοπό αυτό, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Συντονισμός και εποπτεία τεχνικού σχεδιασμού της επένδυσης.
  • Εξασφάλιση χρηματοδότησης έργου (δανεισμός, επιχορήγηση, leasing).
  • Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης.
  • Διαχείριση Συμβάσεων έργου.
  • Κοστολόγηση - κατάρτιση προϋπολογισμού.
  • Μελέτη οικονομικών προβλέψεων.
  • Χρονικός Προγραμματισμός έργου και ανάλυση κρίσιμων διαδικασιών (critical path analysis).
  • Οικονομικός προγραμματισμός έργου.
  • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης με σύστημα προτύπων δεικτών.
  • Απολογιστικός έλεγχος.