Δείτε όλα τα ενεργά και τα αναμενόμενα προγράμματα επιδότησης.
Τα προγράμματα επιδότησης είναι δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτήσεων. Η πιο συνηθισμένη μορφή προγραμμάτων επιδότησης είναι η επιχορήγηση επενδύσεων.

Τα ενεργά προγράμματα είναι οι δράσεις στις οποίες μπορεί άμεσα να ενταχθεί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να βρείτε το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας, με τη μορφή επίσημων οδηγών ή/και προκηρύξεων αλλά και την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Τα αναμενόμενα προγράμματα, είναι οι δράσεις για τις οποίες υπάρχει επίσημη ενημέρωση πως θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα και στόχος των ανακοινώσεων είναι η προετοιμασία των φυσικών ή νομικών προσώπων εν όψει των τελικών προκηρύξεων.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σε ποσοστά που φτάνουν το 60% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.