Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών ενεργού στήριξης της επιχειρηματικότητας» αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του 2016 με προϋπολογισμό 45 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος:
Η δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας κυρίως στους οχτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, οι οποίοι είναι:

1. Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων
2. Ενέργεια,
3. Περιβάλλον
4. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),
5. Logistics
6. Υγεία
7. Υλικά- Κατασκευές
8. Πολιτιστικές Βιομηχανίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, το ύψος και το ποσοστό ενίσχυσης αναμένονται να ανακοινωθούν με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος εντός του 2017.