Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα

Κατάσταση: Αναμένεται εντός του 2017epixeirhmatika parka

Δυνητικοί δικαιούχοι: Φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος: 40.000.000 €

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α) Να είναι νομικό/α πρόσωπο/α και να αποτελεί/ουν Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 του ν.3982/11, δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α’ 37) και αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/11, και να πληροί εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν.3982/2011.
β) Να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ).

Διάρκεια επιχειρηματικών σχεδίων: 24 μήνες

Στόχος:

Η δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών-βιομηχανικών υποδομών και υποδομών logistics στις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στις τοπικές οικονομίες. Παράλληλα αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των περιοχών αυτών.

Πληροφορίες:

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα» επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011.

Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες του προγράμματος:

 • εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υποδομών,
 • κατασκευή έργων υποδομής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων,
 • διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
 • δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις για τις κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,
 • δαπάνες για τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής παρακολούθησης, τον έλεγχο διαχείρισης των υποδομών και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,
 • δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων των επιχειρηματικών πάρκων και δαπάνες σύνδεσης με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά,
 • δαπάνες δημιουργίας marketplace για την προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου,
 • δαπάνες των έργων επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του Ε.Π.,
 • δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος,
 • δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και σύνδεσης με οδικούς και τυχόν σιδηροδρομικούς άξονες,
 • δαπάνες κτήσης γης για ποσοστό μέχρι 10% του κόστους των τεχνικών έργων.

 

* Η οριστική πρόσκληση και ο οδηγός εφαρμογής του Προγράμματος «Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για την μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα», αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2017.