MNEC BANNER 539x451 EPIX 01

 

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας 

Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ή στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Ποσοστό επιδότησης: 50% 

Προϋπολογισμός: 10.000 έως 150.000€

Δυνητικοί δικαιούχοι:  επιχειρήσεις που αθροιστικά ικανοποιούν τις παρακάτω πορϋποθέσεις:

- έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

- δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ή στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας

- έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

- διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών

-  έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον: • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά εδώ.


Προϋποθέσεις συμμετοχής :

 1. να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια
 2. να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται
 3. να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
 4. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 5. να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
 6. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 7. να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 8. να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 9. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής.


Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου:

  • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
   Παρεμβάσεις για:
   • εξοικονόμηση ενέργειας
   • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
   • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
  • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
   Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
   • εξοικονόμηση ενέργειας
   • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
   • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ  
  • Μεταφορικά μέσα
   • μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
   • έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
  • Ψηφιακή Προβολή
  • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
  • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

   Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ.


Διαδικασία αξιολόγησης:

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων θα είναι η συγκριτική. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.   

Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, δημιουργείται κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων.

 


Τρόπος Καταβολής της ενίσχυσης:

A) Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση. Αποτελεί ευθύνη του Ε Φ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες
Οι ενδιάμεσες καταβολές δίνονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Γ) Αποπληρωμή
Η αποπληρωμή του έργου καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των απαιτήσεων περί νεο-προσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον αυτό έχει εφαρμογή στο προς ολοκλήρωση και παραλαβή έργο και εκδίδεται η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης.


Ημ. έναρξης υποβολής προτάσεων: 06.02.2019 εως 19.04.2019. 

Ημ. έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 19.12.2018.

Διάρκεια έργων: Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS:

Προκήρυξη Προγράμματος "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Σύνοψη Προγράμματος "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"