PAA Egkatastasi newn agrotwn

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
Υπομέτρο 6.1:
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

 

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος Εγκατάστασης Νέων Γεωργών είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης. Για την επίτευξη των στόχων καθιερώνονται δύο προγράμματα ενισχύσεων νέων γεωργών:
1) Εγκατάσταση Νέων Γεωργών 2014-2020
2) Πληρωμή Ανειλημμένων υποχρεώσεων εγκατάστασης νέων γεωργών, στο πλαίσιο του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013 του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2007-2013.


Ημερομηνίες Υποβολής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 31 Οκτωβρίου 2016 έως τις 30 Νοεμβρίου 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 241 εκατομμύρια ευρώ.


Δικαιούχοι:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Φυσικά Πρόσωπα
i. Είναι από 18 έως 40 ετών και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα.
ii. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1

β) Νομικά Πρόσωπα
i. Έχουν ως αρχηγό- νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, που πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α)i.
ii. Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.
iii. Έχουν ως αρχηγό - νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.
iv. Έχουν ως δραστηριότητα την γεωργική παραγωγή (ΟΜΑΔΑ ΚΑΔ 01)

γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

δ) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ

στ) Να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης

ζ) Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1

η) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη

θ) Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ως μικρές ορίζονται οι επιχειρήσεις με συνολικό αριθμό εργαζομένων που δεν ξεπερνά τα 50 άτομα, ενώ πολύ μικρές είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από δέκα άτομα.)


Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης του Υποψηφίου:

  • Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.
  • Η γεωργική εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 € και μέγιστο 100.000 €.
  • Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

α) Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
β) Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

  • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1:

Το Υπόμετρο 6.1 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική ανάπτυξη είναι σημαντική. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον νομό Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται σε όλον τον νομό, εκτός του μεγάλου αστικού κέντρου (Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης). Στον νομό Αττικής εφαρμόζεται στους Δήμους Νήσων και σε Δήμους και Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση. Ως νησιωτικές περιοχές εφαρμογής χαρακτηρίζονται το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους εκτός Κρήτης και Εύβοιας λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.


Προϋπολογισμός και ποσοστό ενίσχυσης:

Ποσοστό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο: 100%.
Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: από 17.000€ έως 22.000 €.

Σημειώνεται πως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το ποσό ενίσχυσης δεν εξαρτάται από επιλέξιμες δαπάνες, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης. Το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 € για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μικτή παραγωγική κατεύθυνση ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται και διαμορφώνεται έως και 22.000 € με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 € εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών,
β) κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.


Ενδεικτικά παρουσιάζεται ο πίνακας με τα κριτήρια και το ύψος ενισχύσεων:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.

Προσανατολισμός παραγωγής εκμετάλλευσης στημελλοντική κατάσταση

Φυτική 17.000€
Μικτή 17.000€
Κτηνοτροφική 19.500€
2.

Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης

Ορεινή 2.500€
Μειονεκτική 2.500€
Μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους 2.500€
Λοιπές περιοχές 0€

Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί

Σύνολο

Μέγιστο 22.000€
Ελάχιστο 17.000€

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS:

Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 - 2020