Η χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια για κάθε ελληνική επιχείρηση μία καθοριστική παράμετρο για την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Η επιτυχής ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης εξαρτάται άμεσα από τρεις βασικούς παράγοντες:

 • Την φαινόμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα λογιστικά και φορολογικά της βιβλία
 • Τον σχεδιασμό του επενδυτικού έργου, όπως αυτός διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους συμβούλους της επιχείρησης και
 • Την πληρότητα και την αξιοπιστία του φακέλου από την εταιρεία συμβούλων

Στην Real Value θέτουμε ως προτεραιότητα την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε προγράμματα ενίσχυσης, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφαλισμένη χρηματοοικονομική υγεία τους. Διαθέτοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών (Αναπτυξιακοί νόμοι 3908/11, 3299/04, ΕΣΠΑ 2007- 2013, ΕΣΠΑ 2007- 2014, INTERREG, INTERREG EUROPE, LEADER, ΟΑΕΔ, ΤΕΜΠΜΕ), παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση τους, που περιλαμβάνουν:

 • Δωρεάν ενημέρωση με α) τακτική ημερίδα και β) με μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, για προκηρύξεις προγραμμάτων.
 • Δωρεάν ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος σε συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Δωρεάν διάγνωση επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού έργου.
 • Δωρεάν οδηγός χρηματοδότησης με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησης και τα εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
 • Σύνταξη οριστικής οικονομοτεχνικής μελέτης και ερωτηματολογίου προγράμματος.
 • Κατάρτιση και κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας στον αρμόδιο φορέα.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση πρόσθετων στοιχείων και δικαιολογητικών.
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων προόδου και αιτημάτων ελέγχου - πιστοποίησης δαπανών.
 • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου.