Η χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια για κάθε ελληνική επιχείρηση μία καθοριστική παράμετρο για την αναπτυξιακή της στρατηγική.

Η επιτυχής ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης εξαρτάται άμεσα από τρεις βασικούς παράγοντες:

 • Την φαινόμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα λογιστικά και φορολογικά της βιβλία
 • Τον σχεδιασμό του επενδυτικού έργου, όπως αυτός διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους συμβούλους της επιχείρησης και
 • Την πληρότητα και την αξιοπιστία του φακέλου από την εταιρεία συμβούλων

Στην Real Value θέτουμε ως προτεραιότητα την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε προγράμματα ενίσχυσης, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφαλισμένη χρηματοοικονομική υγεία τους. Διαθέτοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών (Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ 2014 - 2020, INTERREG, LEADER, ΟΑΕΔ, κ.α.), παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση τους, που περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση για προκηρύξεις νέων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος σε συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Διάγνωση επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού έργου.
 • Υπηρεσίες με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησης και τα εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και υποβολή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών και δημιουργία του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας της αίτησης.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών.
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών αιτημάτων ελέγχου - πιστοποίησης δαπανών.
 • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου.