"Αποτυγχάνοντας να σχεδιάσεις, σχεδιάζεις να αποτύχεις" Winston Churchill

Η τρέχουσα οικονομική κρίση καταδεικνύει όσο ποτέ άλλοτε, την ανάγκη έγκαιρου και προσανατολισμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού για κάθε οικονομικό οργανισμό. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, σε λειτουργικό, τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, επιφέρουν άμεσα και έμμεσα οφέλη και κόστη. Προκειμένου οι επιχειρηματίες να διευκολυνθούν κατά την λήψη αυτών των αποφάσεων και να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα τους, απαιτείται η ορθολογική και αντικειμενική ποσοτικοποίηση, ανάλυση και σύγκριση κόστους - οφέλους.

Η RealValue αναλαμβάνει την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστημα (επιχείρηση, μονάδα, οργανισμός) με την εκπόνηση μελετών, οι οποίες αναλύουν το περιβάλλον και τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αξιοποιούν τα δεδομένα των ερευνών αγοράς και υπολογίζουν τα ποσοτικά χρηματοοικονομικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα των ειδικών αυτών μελετών, συνιστούν οδηγό και πλαίσιο αναφοράς για τις στρατηγικές κατευθύνσεις, τις σημαντικές αποφάσεις αλλά και την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης - οργανισμού.

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μελετών της Real Value διακρίνονται στις ακόλουθες:

  • Στρατηγικές Μελέτες
  • Μελέτες Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
  • Μελέτες Λειτουργικού Σχεδιασμού