4η Προκήρυξη του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι η παροχή μίας ολοκληρωμένης δέσμης κινήτρων για τη διενέργεια επενδύσεων από Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, στους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση από 8 Δεκεμβρίου έως και 31 Μαρτίου 2021.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυχθέντος καθεστώτος έχει διαμορφωθεί σε 205.000.000€. Επιμερίζεται σε 200.000.000€ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης ης επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ 5.000.000€ θα αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Ο προϋπολογισμός του καθεστώτος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση, νεοϊδρυόμενες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, με μέγεθος μικρό και πολύ μικρό, οι οποίες έχουν την ακόλουθη νομική μορφή:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
 • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Δεν είναι δικαιούχοι και εξαιρούνται των ενισχύσεων του παρόντος:

 1. οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. (άρθρο 1 παρ. 4 περίπτωση γ Γ.Α.Κ.),
 2. επιχειρήσεις, οι οποίες, δεν επιβεβαιώνουν ότι κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση (άρθρο 2 σημείο 61α του τροποποιημένου Γ.Α.Κ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017) στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μεγίστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται ενίσχυση.
 3. επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Στο καθεστώς ενισχύσεων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων επιδοτούνται επενδυτικά που εντάσσονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
03Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
9.90.19Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.
10Βιομηχανία τροφίμων
11Ποτοποιία
12Παραγωγή προϊόντων καπνού
13Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14Κατασκευή ειδών ένδυσης
15Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24Παραγωγή βασικών μετάλλων
25Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31Κατασκευή επίπλων
32Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
36.00.20.01Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ)
37Επεξεργασία λυμάτων
38Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
39Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
46.71.12.05Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών), ΜΟΝΟ σε νησιά και ΜΟΝΟ για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
46.71.13.14Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή, ΜΟΝΟ σε νησιά και ΜΟΝΟ για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
46.71.13.16Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη, ΜΟΝΟ σε νησιά και ΜΟΝΟ για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
52.21.24.00Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων
52.22.11.05Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
52.22.11.06Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
52.29.19.03Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
55– ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων,
– εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).- επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,- ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,
– ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων,- εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α’ 155),
– ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).
– ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.
59Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61Τηλεπικοινωνίες
62Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου, Φωτογραφικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
91.01.11Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
91.02Δραστηριότητες μουσείων
93.11.10.01Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.,
93.11.10.03Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Τα ποσοστά επιδότησης ανά μέγεθος εταιρίας σε όλους του νομούς της χώρας παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΗΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη55%
Κεντρική Μακεδονία55%
Θεσσαλία55%
Ήπειρος55%
Δυτική Ελλάδα55%
Πελοπόννησος55%
Βόρειο Αιγαίο55%
Δυτικής Μακεδονίας45%
Ιόνιων Νήσων45%
Κρήτης45%
Στερεά Ελλάδα45%
ΑττικήΑνατολική Αττική, Δυτική Αττική, Νήσοι40%
Αθήνα30%
Νότιο Αιγαίο40%

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.


ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Τέλος, για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%.
 2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, για ΜΜΕ, υπό προϋποθέσεις. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης
 1. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 2. Ειδικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία και μη κατοχυρωμένες τεχνικές γνώσεις
 2. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και συστήματα οργάνωσης της επιχείρησης

Μισθολογικό κόστος

Προϋποθέσεις ενίσχυσης μισθολογικού κόστους

 1. υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 2. η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 3. υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πλήρωσή τους για τις ΜΜΕ και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις όσον αφορά τα καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας και των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και για 3 έτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις από την ημερομηνία πλήρωσής τους και 5 έτη για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όσον αφορά το καθεστώς  Συνέργειες και Δικτυώσεις.

Λοιπές κατηγορίες δαπανών

 1. Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και αφορούν μόνο νέες ΜΜΕ (δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης τους). Ενισχύονται δαπάνες για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για την υποστήριξης στις αδειοδοτήσεις, σε θέματα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, μελέτες οργάνωσης και διοίκησης, έρευνες αγοράς κλπ.
 2. Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αφορούν δαπάνες για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, οργανωτικές μελέτες κλπ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Οι προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:

 • Φορολογική απαλλαγή.
 • Επιχορήγηση.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Στο συγκεκριμένο καθεστώς υπάρχει και ανώτατο πλαφόν για την ενίσχυση ανά υποβαλλόμενο σχέδιο και αυτό διαμορφώνεται στα 3.000.000 €.


 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης καλέστε μας στο: 2310423012
ή επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: 

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε