Πολιτική Ποιότητας

Η RealValue πιστοποιήθηκε από το 2012 με σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 που καλύπτει τις βασικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών της. Η πιστοποίηση του Συστήματος ολοκληρώθηκε από τον φορέα πιστοποίησης QMSCERT (αρ. πιστ. 280113/3764). Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζει τον συστηματικό και ορατό τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης μέσω της τυποποίησης και καταγραφής όλων των διεργασιών της ώστε αυτές να είναι ξεκάθαρες σε όλο το προσωπικό, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να μπορούν να βελτιωθούν.

Τελικός σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η προαγωγή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω ενός μηχανισμού: i) σχεδιασμού / προγραμματισμού, ii) υλοποίησης , iii) ελέγχων – μετρήσεων και iv) ανασκόπησης και διαρκούς βελτίωσης.

Η εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει:

  • έλεγχο υλοποίησης και ποιότητας του κάθε έργου
  • ορθή επιλογή, διαρκή εκπαίδευση και αξιολόγηση των στελεχών της εταιρείας που επηρεάζουν την ποιότητα της
  • επιλογή και αξιολόγηση των εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών αναλόγως των αναγκών του κάθε έργου
  • τήρηση και διαχείριση των κατάλληλων αρχείων για τη διατήρηση και διαθεσιμότητα της τεχνογνωσίας της εταιρείας
  • έλεγχος και αξιολόγηση των προμηθευτών κρίσιμων υπηρεσιών για την εταιρεία και την πραγματοποίηση των προμηθειών με ελεγχόμενο τρόπο
  • μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και της διαχείρισης των παραπόνων τους
  • εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών ανάλογα με τη φύση των μη συμμορφώσεων και των προϊόντων που αυτές εντοπίζονται

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε