Προγράμματα Επιχορήγησης

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου και φορέα υλοποίησης, ενέχουν αβεβαιότητα, αναλώνουν χρόνο, δημιουργούν κόστος και προσβλέπουν σε θετικά, αναπτυξιακά αποτελέσματα. Ο κατάλληλος σχεδιασμός και υλοποίηση μίας επένδυσης απαιτεί επιχειρηματικό ένστικτο, τεχνογνωσία και κυρίως κατάλληλες συνεργασίες. Στην RealValue εμπιστευόμαστε το ένστικτο των πελατών μας, τους παρέχουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και διαθέτοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων, μέσω εθνικών και κοινοτικών πόρων, αποτελεί τα τελευταία χρόνια για κάθε ελληνική επιχείρηση μία καθοριστική παράμετρο για την αναπτυξιακή της στρατηγική. Η ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης εξαρτάται συνήθως από τρεις βασικούς παράγοντες:

 • Την φαινόμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της
 • Τον σχεδιασμό του επενδυτικού έργου, όπως σχεδιάζεται από τον επιχειρηματία και συνδιαμορφώνεται με τον σύμβουλο
 • Την πληρότητα, εγκυρότητα και την υψηλή βαθμολογία της αίτησης στο πρόγραμμα, όπως αυτή υποβάλλεται από την εταιρεία συμβούλων

Στην Real Value θέτουμε ως προτεραιότητα την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων και την ομαλή ολοκλήρωση των έργων. Μέσα από την ένταξη επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας σε προγράμματα ενίσχυσης, στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη τους, ταυτόχρονα με την εξασφαλισμένη χρηματοοικονομική υγεία τους. Διαθέτοντας στελέχη με σημαντική εμπειρία στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών (Αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, INTERREG, LEADER, ΟΑΕΔ, κ.α.), παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων για την χρηματοδότηση τους, που περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση για προκηρύξεις νέων προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση του επενδυτικού προγράμματος σε συνεργασία με τα στελέχη της επιχείρησης.
 • Διάγνωση επιλεξιμότητας του προτεινόμενου επενδυτικού έργου.
 • Υπηρεσίες με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες της επιχείρησης και τα εναλλακτικά σενάρια χρηματοδότησης.
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής προμελέτης για την εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
 • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου και υποβολή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών και δημιουργία του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας της αίτησης.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου & υποστήριξη στη συγκέντρωση συμπληρωματικών / διευκρινιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών.
 • Εκπόνηση των ενδιάμεσων και τελικών αιτημάτων ελέγχου – πιστοποίησης δαπανών.
 • Υποστήριξη για την καταβολή της επιχορήγησης έως και την τελική αποπληρωμή του έργου.

Χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τους πελάτες μας, καθώς η επιτυχής ανάπτυξη τους είναι η δική μας επιτυχία. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και με φορείς ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας σε όλη την Ελλάδα.

Είμαστε στο πλευρό σας, για να κάνετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια πραγματικότητα!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε