6η Προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Ξεκίνησε ο 6ος Κύκλος υποβολών του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα».

Βάσει των διατάξεων του Ν.4399/16 η μέγιστη ενίσχυση διαμορφώνεται ως 55% επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα όρια του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων/κινήτρων μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης:

 • Φορολογικές Απαλλαγές επί των ετήσιων κερδών προ φόρων (σε βάθος 15-ετίας)
 • Επιχορηγήσεις Κεφαλαίου (μετρητά)
 • Επιδοτήσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων (leasing, έως 7 έτη)
 • Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους για Δημιουργούμενες Νέες Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται προς χρηματοδότηση το διάστημα 8/12/2020 έως 31/03/2021.


ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:

 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή Εμπορικής Εταιρείας (Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), Συνεταιρισμού, Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ) του Ν.4019/11, Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του Ν.4015/11.
 • Υπό σύσταση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 • Κοινοπραξίες επιχειρήσεων με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ.
 • Οι ατομικές  επιχειρήσεις  είναι  επιλέξιμες,  μόνο  για  επενδυτικά  σχέδια  προϋπολογισμού  κάτω  των 500.000€,

Επίσης, οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

 • τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • υποβάλουν προς έγκριση επενδυτικά σχέδια σε ένα από τα επτά καθεστώτα ενισχύσεων (βλέπε σελίδες 6-8)
 • τα κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως αυτοί ορίζονται από τον παρόντα νόμο (βλέπε σελίδες 8-9)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Στο καθεστώς ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας επιδοτούνται επενδυτικά που εντάσσονται στις παρακάτω δραστηριότητες:

01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
03Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
9.90.19Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.δ.κ.α.
10Βιομηχανία τροφίμων
11Ποτοποιία
12Παραγωγή προϊόντων καπνού
13Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14Κατασκευή ειδών ένδυσης
15Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
19Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
22Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24Παραγωγή βασικών μετάλλων
25Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31Κατασκευή επίπλων
32Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
36.00.20.01Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού (αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ)
37Επεξεργασία λυμάτων
38Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
39Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
46.71.12.05Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών), ΜΟΝΟ σε νησιά και ΜΟΝΟ για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
46.71.13.14Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή, ΜΟΝΟ σε νησιά και ΜΟΝΟ για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
46.71.13.16Χονδρικό εμπόριο υγραέριου εμφιαλωμένου ή μη, ΜΟΝΟ σε νησιά και ΜΟΝΟ για την δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
52.21.24.00Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων
52.22.11.05Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
52.22.11.06Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
52.29.19.03Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
55– ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3 αστέρων,
– εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, (εφόσον τμήμα της εντάσσεται στο εξεταζόμενο επενδυτικό σχέδιο).- επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,- ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων,
– ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων,- εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής {συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια}, όπως αυτές ορίζονται στο N. 4276/2014 (Α’ 155),
– ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).
– ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α 155), υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.
59Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61Τηλεπικοινωνίες
62Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες: Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου, Φωτογραφικές δραστηριότητες, Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
91.01.11Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
91.02Δραστηριότητες μουσείων
93.11.10.01Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.,
93.11.10.03Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Τα ποσοστά επιδότησης ανά μέγεθος εταιρίας σε όλους του νομούς της χώρας παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΗΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΚΡΕΣ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη55%
Κεντρική Μακεδονία55%
Θεσσαλία55%
Ήπειρος55%
Δυτική Ελλάδα55%
Πελοπόννησος55%
Βόρειο Αιγαίο55%
Δυτικής Μακεδονίας45%
Ιόνιων Νήσων45%
Κρήτης45%
Στερεά Ελλάδα45%
ΑττικήΑνατολική Αττική, Δυτική Αττική, Νήσοι40%
Αθήνα30%
Νότιο Αιγαίο40%

Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης ενίσχυσης.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ:

Οι προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι ακόλουθες:

 • Φορολογική απαλλαγή.
 • Επιχορήγηση.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης καλέστε μας στο: 2310423012
ή επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: 

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε