Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Εντός του 2017 αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης του B’ κύκλο αιτήσεων για το παρόν πρόγραμμα. Με την οριστική δημοσιοποίηση των νέων προσκλήσεων, ενδέχεται να τροποποιηθούν ορισμένα από τα σημεία που αναγράφονται παρακάτω.

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές 

Ποσοστό επιδότησης: 40% (σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου)

Προϋπολογισμός: 15.000€ έως 200.000€


Δυνητικοί δικαιούχοι:

 • α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
  β) Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) και
 • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους ΚΑ∆, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά εδώ.


Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 2. να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
 3. να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις
 4. να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
 5. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 6. να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
 7. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 8. να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 9. να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 10. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος [έως 40% του συνόλου]
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός [έως 90% του συνόλου]
 • Άϋλες Δαπάνες [έως 100% του συνόλου και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€]
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) [έως 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ]

Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ.


Bαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 40%)
Α1. Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS 3 της Περιφέρειας δραστηριοποίησης (10%)
Α2. Αγορές- στόχοι της Επιχείρησης (15%)
Α3. Μεταβολές στην απασχόληση (15%)
Α4. Μέση αύξηση ΚΕ τελευταίας τριετίας (15%)
Α5. Επενδυτική πολιτική (10%)
Α6. Η Επιχείρηση διαθέτει κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (10%)
Α7. Οργάνωση της επιχείρησης (10%)
Α8. ∆ιακρίσεις/ Βραβεύσεις της Επιχείρησης σε Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς διαγωνισμούς – υφιστάμενες (15%)

Β. ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 40%)
Β1. Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου (20%)
Β2. Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου (20%)
Β3. Προβλέψεις Εσόδων – Εξόδων της επιχείρησης (20%)
Β4. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης (10%)
Β5. Βαθμός πρωτοτυπίας επενδυτικού σχεδίου (20%)
Β6. Ενέργειες προώθησης προϊόντος / υπηρεσίας (10%)

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (Βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 20%)
Γ1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (30%)
Γ2. Απαιτήσεις Αδειοδότησης (20%)
Γ3. Προοπτικές πωλήσεων των προϊόντων/υπηρεσιών του επενδυτικού σχεδίου (50%)


Τρόπος καταβολής της ενίσχυσης:

Α) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40,0 % της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα.

Β) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ/ΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ/ΕΣ
Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Γ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Η αποπληρωμή του έργου καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του.


Ημ. έναρξης υποβολής προτάσεων: 07.04.2016 εως 20.05.2016. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αρχικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Ημ. έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 11.02.2016.

Διάρκεια έργων: Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.


ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκύρηξη Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Σύνοψη Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Αρχείο excel με όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε