Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ» Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

Σκοπός:
Σκοπός του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, τόσο από Ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις. Ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 100.000.000 €.

Τρόποι ενίσχυσης:

  • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
  • Φορολογική απαλλαγή

Ημερομηνία Υποβολής:

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς έχει οριστεί η 19 Οκτωβρίου 2016 και ως ημερομηνία λήξης η 28 Απριλίου 2017.

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

i) Ατομική επιχείρηση
ii) Εμπορική Εταιρία
iii) Συνεταιρισμός
iv) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί / Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
v) Υπό ίδρυση / υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
vi) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
vii) Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να φτάνει το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους και ταυτόχρονα να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή και μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

  • Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια,
  • Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης είναι το ποσό των 20.000.000€, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)

Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

1.Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2.Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

* Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτηριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,
στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός εάν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτόν τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής και έχει νομίμως μεταγραφεί.

** Στο παρόν καθεστώς δεν ενισχύονται δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων:

α) Το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης κατά παρέκκλιση των εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος και έως του ποσού των 5.000.000 €.
Το κίνητρο του σταθερού συντελεστή φορολογίας εισοδήματος παρέχεται έως την εξάντληση της ενίσχυσης που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του Γ.Α.Κ. ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι του ποσού των 10.000.000 €.

β) Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50.000.000€, δεν ισχύουν oι αναφερόμενες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων του Νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Δείτε τον αρχικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε