Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ Κύκλος)

ΣΚΟΠΟΣ:
Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 100%.

Με σκοπό τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης από πτυχιούχους σε συναφές αντικείμενο με τις σπουδές τους.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από 5.000€ έως 25.000€ (για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση), έως 40.000€ (για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων), έως 50.000€ (για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων)


ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995).

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Νέες επιχειρήσεις που συστήνονται από τις παρακάτω κατηγορίες ωφελούμενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι:
α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
β) Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης
γ) Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς. Αφορά αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση για την συμμετοχή τους σε δημιουργία συνεργατικού σχήματος (εταιρίας) μαζί με ανέργους ή/και μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β:
α) Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.
Αφορά αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι κατά την υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ, καθώς και νέα εταιρικά σχήματα (επιχειρήσεις) που συστήνονται αποκλειστικά από τους προαναφερθέντες υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες οι οποίοι θα διακόψουν την υφιστάμενη ατομική τους επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συστήνονται αποκλειστικά και μόνο, από υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες κατά την υποβολή, θα εντάσσονται στην κατηγορία Δικαιούχων Β.

Δείτε τις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) εδώ.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

I. Εισοδηματικά κριτήρια

Κατηγορία Α:
• Μέσος όρος εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014, 2013 ως 22.000€ (ατομικό εισόδημα) ή 35.000€ (οικογενειακό εισόδημα).
Κατηγορία Β:
• Μέσος όρος εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014, 2013 ως 22.000€ (ατομικό εισόδημα) ή 35.000€ (οικογενειακό εισόδημα).
• Μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014, 2013 ως 40.000€.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1.1.2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1.1.2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
IV. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1.1.2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


ΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες) (60%)
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) (20%)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (10%)
Προμήθεια αναλωσίμων (15%)
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) (30%)
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι 12.000€
Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)
Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας)

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες εδώ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

  • 3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής:
    Α’ περίοδος υποβολής: από 05/07/2017 έως 09/08/2017
    Β’ περίοδος υποβολής: από 06/09/2017 έως 11/10/2017
    Γ’ περίοδος υποβολής: από 08/11/2017 έως 13/12/2017
  • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr
  • Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων.
  • Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β Κύκλος”

Σύνοψη Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β Κύκλος”


ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:

Συμπληρώστε το ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ της Real Value και δείτε αν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β Κύκλος”

Συμπληρώστε το ΤΕΣΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ της Real Value και δείτε τη μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει η αίτησή σας

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε