Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Εντός του 2017 αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης του B’ κύκλου αιτήσεων για το παρόν πρόγραμμα. Με την οριστική δημοσιοποίηση των νέων προσκλήσεων, ενδέχεται να τροποποιηθούν ορισμένα από τα σημεία που αναγράφονται παρακάτω.


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Ποσοστό επιδότησης: 40% (σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου)

Προϋπολογισμός: 15.000 έως 150.000€

Δυνητικοί δικαιούχοι: επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε, και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις*.

*Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
*Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

β) Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά εδώ.


Προϋποθέσεις συμμετοχής :

 1. να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια
 2. να έχει την -κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται
 3. να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
 4. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 5. να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
 6. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 7. να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 8. να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 9. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό/ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης [μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών]
 • Προβολή – Προώθηση [μέχρι 15.000€]
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι [20.000€]
 • Μεταφορικά μέσα μέχρι [15.000€]
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου [μέχρι 2.500 €]
 • Μελέτες / έρευνες αγοράς [5.000€ και μέχρι 2.500 €/μελέτη]
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων [40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ]

Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ.


Bαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:

ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (βαρύτητα ομάδας κριτηρίου: 30%)
Α1. Ειδικές παροχές επιχείρησης (15%)
Α2. Μέση απασχόληση τελευταίας τριετίας/διετίας (για όσες έχουν 2 κλεισμένες χρήσεις) (15%)
Α3. Μέση μεταβολή κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία (10%)
Α4. Μέση πληρότητα τελευταίας τριετίας (10%)
Α5. Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους (20%)
Α6. Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική (15%)
Α7. Επενδυτική πολιτική (15%)

ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (βαρύτητα ομάδας κριτηρίου: 30%)
Α1. Ειδικές παροχές επιχείρησης (15%)
Α2. Απασχόληση τελευταίου έτους (10%)
Α3. Πληρότητα τελευταίου έτους (10%)
Α4. Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους (20%)
Α5. Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική (15%)
Α6. Επενδυτική πολιτική (10%)
Α7. Πράσινη πολιτική (20%)

Β. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (βαρύτητα ομάδας κριτηρίου: 35%)
Β1. Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου (30%)
Β2. Αντικείμενο επενδυτικού σχεδίου (35%)
Β3. Προβλέψεις εσόδων-εξόδων της επιχείρησης (35%)

Γ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (βαρύτητα ομάδας κριτηρίου: 35%)
Γ1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (50%)
Γ2. Απαιτήσεις αδειοδότησης (50%)


Τρόπος Καταβολής της ενίσχυσης:

A) Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦ, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον συμβεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η εγγυητική επιστολή ορισμένου χρόνου να λήγει πριν την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται, άμεσα να την αντικαταστήσει με άλλη ώστε να ικανοποιείται εκ νέου η ανωτέρω απαίτηση. Αποτελεί ευθύνη του Ε Φ να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.

Β) Ενδιάμεση/σες καταβολή/λες
Οι ενδιάμεσες καταβολές δίνονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).

Γ) Αποπληρωμή
Η αποπληρωμή του έργου καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της ολοκλήρωσης του έργου και την οριστική παραλαβή του. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα αυτού δημόσια χρηματοδότηση σε συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των απαιτήσεων περί νεο-προσλαμβανόμενου Προσωπικού, εφόσον αυτό έχει εφαρμογή στο προς ολοκλήρωση και παραλαβή έργο και εκδίδεται η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης.


Ημ. έναρξης υποβολής προτάσεων: 29.03.2016 εως 17.05.2016. Σημειώνεται πως οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Ημ. έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 11.02.2016.

Διάρκεια έργων: Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.


ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS:

Προκήρυξη Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών”

Σύνοψη Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών”

Αρχείο excel με όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών”

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε