Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Εντός του 2017 αναμένεται να δημοσιευτεί η πρόσκληση του B’ κύκλου αιτήσεων για το παρόν πρόγραμμα. Με την οριστική δημοσιοποίηση των νέων προσκλήσεων, ενδέχεται να τροποποιηθούν ορισμένα από τα σημεία που αναγράφονται παρακάτω.


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Ποσοστό επιδότησης: 100%

Προϋπολογισμός: 60.000€

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι τομείς που θα επιδοτηθούν είναι οι παρακάτω:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά εδώ.Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά εδώ.


Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
 2. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης (είτε αυτοτελώς, είτε σε επενδυτικό σχήμα).
 3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.∆. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, (από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην Απόφαση με τον Προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων), τους οποίους ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
 4. Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
 5. Tο συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 6. Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο ποσοστό/ποσό στον προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου:

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) [60%]
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.) [8%]
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις [15%]
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού [30% ΕΚΤ χωρίς χρήση της ρήτρας ευελιξίας]
 • Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας [40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας]
 • Προμήθεια αναλωσίμων [15%]
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρωνν) [30%]
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ) [24.000€]
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας [20%]

Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ.Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ.


Bαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Ε.Σ.) (Βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 25%)

Α1. Περιγραφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου (20%)
Α2. Συνάφεια του επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης με τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας δραστηριοποίησης (25%)
Α3. Βαθμός πρωτοτυπίας (25%)
Α4. Κατάσταση της αγοράς του κλάδου δραστηριοποίησης (5%)
Α5. Στοιχεία Ανταγωνιστικότητας Προϊόντος/Υπηρεσίας (10%)
Α6. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης (10%)
Α7. Ενέργειες Προώθησης προϊόντος/υπηρεσίας (5%)

Β. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ (Βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 15%)

Β1. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης παραγωγικής εγκατάστασης προϊόντος/υπηρεσίας (30%)
Β2. Απαιτήσεις Αδειοδότησης (20%)
Β3. Προοπτικές πωλήσεων των προϊόντων/υπηρεσιών του επιχειρηματικού σχεδίου (50%)

Γ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (25%)

Γ1. Ο εταίρος/οι εταίροι διαθέτει/ουν κατοχυρωμένο ∆ίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (30%)
Γ2. ∆ιάκριση προϊόντος ή υπηρεσίας του επιχειρηματικού σχεδίου σε διαγωνισμούς Καινοτομίας (30%)
Γ3. ∆ιασφάλιση διευκολύνσεων της επιχείρησης από οργανωμένες επιχειρηματικές δομές φιλοξενίας (10%)
Γ4. Επίπεδο Ωριμότητας Καινοτόμου Προϊόντος /Υπηρεσίας (30%)

∆. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Βαρύτητα ομάδας κριτηρίου 10%)

∆1. Βεβαιώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από venture capitals ή πρόθεσης δανειοδότησης από Τράπεζες (30%)
∆2. Προβλέψεις Εσόδων- Εξόδων της επιχείρησης (70%)

Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΩΝ (25%)

Ε1. Τίτλοι Σπουδών Εταίρου/ων (15%)
Ε2. Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με το επιχειρηματικό σχέδιο (25%)
Ε3. Επαγγελματική Εμπειρία Εταίρου/ Εταίρων (10%)
Ε4. Εταιρική Σύνθεση (50%)


Τρόπος Καταβολής της ενίσχυσης:

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ’εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης.

α) Η Πρώτη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
β) Η Δεύτερη Αίτηση Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% τ ου συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.
γ) Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής Αίτησης Τελικής Επαλήθευσης δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου του χωρίς την υποβολή Αίτησης Ενδιάμεσης Επαλήθευσης δαπανών.


Ημ. έναρξης υποβολής προτάσεων: 17.03.2016 εως 27.04.2016. Σημειώνεται πως οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr.

Ημ. έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: 17.03.2016.

Διάρκεια έργων: Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.


ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS:

Προκύρηξη Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Σύνοψη Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Αρχείο excel με όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε