Υδατοκαλλιέργειες – Βιομηχανικά Υλικά – Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

Προκηρύχθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. η Δράση: “Ειδικές Δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


ΣΤΟΧΟΣ
Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» αφορούν στη συνεργασία μεταξύ δυναμικών επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων για την υλοποίηση έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται και ενσωματώνονται σε αλυσίδες αξίας.
Η ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» έχει στόχο την υλοποίηση εμβληματικού χαρακτήρα έργων ETAK με την ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών, μεθόδων, πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών, με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι των δράσεων είναι:
• Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων & Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
• Επιχειρήσεις (με ημερομηνία ίδρυσης πριν την 1.1.2016)
• Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται ως Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή ως Επιχειρήσεις.

Ανάλογα με την Ειδική Δράση στην οποία αφορούν, οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από σύμπραξη:

Α) Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων,
Β) Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων αιτήσεων χρηματοδότησης πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων ή να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ανά υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης και ανά ειδική δράση:

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων. Η ένταση ενίσχυσης του έργου ενός δικαιούχου για κάθε είδος επιλέξιμης δραστηριότητας είναι η ίδια για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που συμπεριλαμβάνει η δραστηριότητα.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή, μεσαία ή μεγάλη).

Ειδικά για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, το ενισχυόμενο έργο θα πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες έρευνας:

  • βιομηχανική έρευνα
  • πειραματική ανάπτυξη
  • μελέτη σκοπιμότητας

Σε αυτή την περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται και από τον χαρακτηρισμό κάθε ενότητας εργασίας σύμφωνα με την ανωτέρω κατηγοριοποίηση της έρευνας.

Δείτε τον πίνακα έντασης ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, κατηγορία έρευνας και μέγεθος επιχείρησης.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες/δαπάνες που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των δράσεων, είναι οι ακόλουθες:

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Δαπάνες προσωπικού
2. Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
3. Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
4. Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
7. Δαπάνες καινοτομίας
Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΜΕ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
8. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου, λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων/έργων θα πρέπει να είναι από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα έξη (36) μήνες.

Δείτε τον πίνακα με τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ανάδικαιούχο και ανά κατηγορία έρευνας.


ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Υποβολές αιτήσεων ηλεκτρονικά (στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) από 15 Νοεμβρίου 2017 (ώρα 16:00) έως 15 Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 16:00).


ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

2η Τροποποίση της προκύρηξης της δράσης:«Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Προκύρηξη δράσης: Ειδικές ∆ράσεις «Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε