ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

ΣΚΟΠΟΣ:

Στόχος της δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε ύψος 50.000.000 €!


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 50%


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε πλάνου συμμετοχής σε έκθεση θα ανέρχεται σε ύψος έως 100.000€!


ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
Β) να διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
Γ) να παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
Δ) να αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Σημειώνεται ότι ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).

Δείτε τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ. του προγράμματος


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.
2. Το επενδυτικό σχέδιο να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
3. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιχείρηση η οποία θα έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με το Παράρτημα VII Ορισμός των ΜΜΕ της σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
4. Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
5. Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει , Συνεταιρισμός] και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.
6. Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
7. Οι ενέργειες/ δαπάνες που θα περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη αίτηση δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
8. Να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
9. Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος τους: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
10. Να υποβάλλεται μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

 Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας

  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
  • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

 Διαχείριση και Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Δείτε το χρηματοδοτικό σχήμα και τα ποσοστά των επιλέξιμων δαπανών.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το απαιτούμενο αίτημα επαλήθευσης / ολοκλήρωσης.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις 18 Ιανουαρίου 2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών. Σημειώνεται, ότι για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.


ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη προγράμματος: «Επιχειρούμε Έξω»

Σύνοψη προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω»


 ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ:

Συμπληρώστε το ΤΕΣΤ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ της Real Value και δείτε αν είστε επιλέξιμοι για το πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης καλέστε μας: 2310423012
e-mail: 

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε