Ορισμός Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται με βάση:

α) τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και

β) τον κύκλο εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους.

Μεσαία επιχείρηση: απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών της ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Πολύ μικρή επιχείρηση: απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε