ΠΚΜ: Ενίσχυση επιχειρήσεων μέχρι και 80% μέσω της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»

Μια μεγάλη ευκαιρία ενίσχυσης προσφέρεται στις επιχειρήσεις των τομέων προτεραιότητας της Στρατηγικής Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμπράξουν μεταξύ τους ή με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων και να ενισχυθούν μέχρι και 80% για ένα σύνολο δαπανών, μέσω του προγράμματος «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων της σχετικής πρόσκλησης λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε έναν ή περισσότερους από τους οκτώ θεματικούς τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που έχουν ως εξής:

• Αγροδιατροφή

• Δομικά υλικά

• Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση

• Τουρισμός

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

• Τεχνολογίες ενέργειας

• Τεχνολογίες περιβάλλοντος

• Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Με το συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης να ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης -επιχειρήσεις και συμπράξεις- δύνανται να επιχορηγηθούν για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 20.000€ το ελάχιστο έως και 400.000€ το μέγιστο (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.), για δαπάνες προσωπικού, οργάνων και ερευνητικού εξοπλισμού, έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες και λοιπά γενικά και λειτουργικά έξοδα, τα οποία θα αφορούν:

• Καινοτομία

• Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα

• Πειραματική ανάπτυξη

Η ένταση της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από ένα σύνολο εξειδικευμένων προϋποθέσεων, οι οποίες μπορεί να προσαυξήσουν την επιχορήγηση κατά 15%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας» έλαβε παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Real Value στο τηλέφωνο 2310423012 ή μέσω email στο info@realvalue.gr