Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο τριών προσκλήσεων

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων:

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» λόγω ένταξης επιπλέον 293 πράξεων στη Δράση.

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ.

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές» λόγω ένταξης επιπλέον 645 πράξεων στη Δράση.

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ.

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» λόγω ένταξης επιπλέον τριακοσίων ογδόντα έξι (386) επενδυτικών σχεδίων/πράξεων.

Δείτε την σχετική απόφαση εδώ.