Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ ΕΣΠΑ 2021-2027

H Δράση στοχεύει στην υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης.


Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

  • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
  • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
  • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
  • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
  • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
  • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
  • Έμμεσες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.


Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 90.000.000€

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της Αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως 30.000€


Καθεστώς Ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)


Ποσοστό Ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης του κάθε έργου εξαρτάται απο το μέγεθος και την περιφέρεια που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 50% έως 60% του προϋπολογισμού.


Διάρκεια Υλοποίησης

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


 

Για την πρόσκληση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» πατήστε ΕΔΩ


Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης καλέστε μας στα τηλέφωνα 2310423012 και 2321181252

Email: