Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

Σκοπός:
Σκοπός του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 150.000.000€ και αφορά στο είδος της φορολογικής απαλλαγής, ενώ οι έλεγχοι του καθεστώτος θα είναι επιτόπιοι και σε δειγματοληπτική βάση με αποτέλεσμα την ταχεία ένταξη των επιχειρήσεων με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης.

Τρόπος Ενίσχυσης:
Ως τρόπος ενίσχυσης του καθεστώτος καθίσταται η φορολογική απαλλαγή των δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας.

Ημερομηνίες Υποβολής:
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων έχει ανακοινωθεί η 19 Οκτωβρίου 2016 και ως ημερομηνία λήξης η 28 Απριλίου του 2017 (εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος).

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

i) Ατομική επιχείρηση
ii) Εμπορική Εταιρία
iii) Συνεταιρισμός
iv) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί / Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
v) Υπό ίδρυση / υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
vi) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
vii) Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000€ και υπάγονται στο παρόν καθεστώς, υποχρεούνται να λάβουν την νομική μορφή της εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να φτάνει το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους και ταυτόχρονα να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή και μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

  • Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια,
  • Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

  • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 500.000 €
  • Μεσαίες Επιχειρήσεις: 250.000 €
  • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000 €
  • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000 €
  • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 €.

* Ορισμός Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες περιφερειακών Ενισχύσεων:

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το παρόν καθεστώς αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και είναι οι εξής:

1. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων
2. Η αγορά και η εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα για την οποία συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης
4. Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

* Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
** Στο παρόν καθεστώς δεν ενισχύονται δαπάνες εκτός των περιφερειακών ενισχύσεων.

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων:
Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 100% των ανώτατων ποσοστών του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε