Γενική Επιχειρηματικότητα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

Σκοπός:
Σκοπός του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» είναι η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εντέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 €.

Τρόποι Ενίσχυσης:

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης
 • Επιχορήγηση

Ημερομηνίες Υποβολής:
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων έχει ανακοινωθεί η 19 Οκτωβρίου 2016 και ως ημερομηνία λήξης η 20 Δεκεμβρίου 2016.

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος, είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

i) Ατομική επιχείρηση
ii) Εμπορική Εταιρία
iii) Συνεταιρισμός
iv) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί / Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
v) Υπό ίδρυση / υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
vi) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
vii) Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 € και υπάγονται στο παρόν καθεστώς, υποχρεούνται να λάβουν την νομική μορφή της εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να φτάνει το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους και ταυτόχρονα να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή και μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

 • Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια,
 • Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 500.000 €
 • Μεσαίες Επιχειρήσεις: 250.000 €
 • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000 €
 • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000 €
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 €.

*Ορισμός Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Περιλαμβάνουν επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού καθώς και το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

Aναλυτικά:

Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)

Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιλέξιμες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:
1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Εντάσεις και Ύψη Ενισχύσεων:
Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδότησης μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης του παρόντος ενώ η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο άρθρο 12.

Στο παρόν καθεστώς, παρέχεται επιπλέον των ανωτέρω ειδών ενίσχυσης και η ενίσχυση της επιχορήγησης συμβατικής επένδυσης, υπό προϋποθέσεις.

 

Δείτε εδώ τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Άρθρου 12.

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε