Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ» Αναπτυξιακού Ν. 4399/2016

Σκοπός:
Σκοπός του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», είναι η ενίσχυση δράσεων που αφορούν στην δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος για το 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 €.

Τρόποι Ενίσχυσης:
• Φορολογική Απαλλαγή
• Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing)
• Επιδότηση του Κόστους της Δημιουργούμενης Απασχόλησης
• Επιχορήγηση

Ημερομηνία Υποβολής:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 και ημερομηνία λήξης του κύκλου 20 Δεκεμβρίου 2016.

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

i) Ατομική επιχείρηση
ii) Εμπορική Εταιρία
iii) Συνεταιρισμός
iv) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις / Αγροτικοί Συνεταιρισμοί / Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
v) Υπό ίδρυση / υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
vi) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
vii) Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο παρόν καθεστώς δεν πρέπει να έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία καταχώρησης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.

Οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 € και υπάγονται στο παρόν καθεστώς υποχρεούνται να λάβουν την νομική μορφή της εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:
Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να φτάνει το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους και ταυτόχρονα να μην περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή και μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

• Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια,
• Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με εξωτερική χρηματοδότηση.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:
• Μεγάλες Επιχειρήσεις: 50.000 €
• Μεσαίες Επιχειρήσεις: 250.000 €
• Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000 €
• Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000 €
• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 €

*Ορισμός Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Α1. Δαπάνες ενσώματων στοιχείων ενεργητικού
1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων
2. Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού ΜΜΕ από παραγωγική μονάδα
3. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας.
4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού
5. Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)

Α2. Δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού
1. Μεταφορά τεχνολογίας, αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

*Οι δαπάνες Α2 δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης στις μεγάλες επιχειρήσεις και το 75% στις ΜΜΕ.

Α3. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας

Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
2. Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
3. Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και θερμότητας από ΑΠΕ
4. Δαπάνες συμπαραγωγής θερμότητας
5. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από νέα μικρά υδροηλεκτρικά έργα υβριδικούς σταθμούς από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων.
6. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων:
Το όριο του ποσοστού επιχορήγησης για το καθεστώς ορίζεται στο 70%, ενώ για τα επενδυτικά σχεδία των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Άρθρου 12, το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100%.

Δείτε εδώ τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Άρθρου 12.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού N. 4399/2016

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε