Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Στόχος:

Η Ενιαία Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», στοχεύει στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
με βασικό στόχο την υποστήριξη της έρευνας, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
με βασικό στόχο την συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
με βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.


Δικαιούχοι:

α) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και
β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μία ΜΜΕ ή ομάδα ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς ΟργανισμούςΣυμπράξεις επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

– Συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.

– Συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων, οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

Αξιοποίηση Ερευνητικών ΑποτελεσμάτωνΜεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Ανώτερος Συνολικός Προϋπολογισμός (ανά Παρέμβαση σε €):

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις:
200.000 € για μία επιχείρηση
350.000 € για δύο επιχειρήσεις
450.000 € για τρείς επιχειρήσεις
500.000 € για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς:
Μέχρι 1.000.000 €

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων:
Μέχρι 2.000.000 €

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των μελών.


Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες δαπάνες και των τριών παρεμβάσεων θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες:

1) Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίες διαχωρίζονται ως εξής:

• βιομηχανική έρευνα
• πειραματική ανάπτυξη
• μελέτες σκοπιμότητας

2) Δραστηριότητες καινοτομίας

3) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, μόνο για ΜΜΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ1) Δαπάνες Προσωπικού:αμοιβές για το υφιστάμενο προσωπικό. Mέγιστο μικτό κόστος ανά μήνα 3.000€ (χωρίς ΦΠΑ)

2) Δαπάνες Παγίων:

Περιλαμβάνονται τα πάγια που θα χρησιμοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα αφορούν:

 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

3) Δαπάνες σε Εξωτερικούς Παρόχους:

Περιλαμβάνονται δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που προμηθεύεται ο δικαιούχος από εξωτερικούς παρόχους και εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω υποκατηγορίες:

 • Έρευνα επί συμβάσει
 • Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

4) Πρόσθετα Γενικά Έξοδα και λοιπές Λειτουργικές Δαπάνες

 • Δαπάνες ταξιδιών
 • Δαπάνες δημοσιότητας
 • Αναλώσιμα
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ1) Δαπάνες Καινοτομίας

 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΜΕ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ1) Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσειςΠεριλαμβάνονται δαπάνες για την μίσθωση, εγκατάσταση και διαχείριση περιπτέρου για την συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορική έκθεση

Ημερομηνία έναρξης επιλέξιμων δαπανών:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Ποσό και ποσοστό ενισχύσεων:

Το ποσοστό και το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το είδος της δραστηριότητας στην οποία θα ενταχθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Δείτε τον Πίνακα με τα αναλυτικά ποσοστά ανάλογα την παρέμβαση, την δραστηριότητα και το μέγεθος της επιχείρησης.


Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων (ηλεκτρονικά):

Για τον Α’ Κύκλο, ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τους επόμενους κύκλους, θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση.

Η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση, ήτοι έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.


Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr

της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr

της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr

του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr


ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Πρόσκληση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων»

Εγχειρίδιο χρήσης ΠΣΚΕ, 3η έκδοση

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς


Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης καλέστε: 2310-423012

e-mail: info@realvalue.gr

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε