Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Από τα μέσα Οκτωβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ο οποίος περιλαμβάνει τα αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, λόγω της αναθεώρησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων η οποία προβλέπεται να ανακοινωθεί άμεσα από την Κομισιόν.

O νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί η προκήρυξη για το τι προβλέπει ο νόμος καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει ο επενδυτής, ενώ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου εκτιμάται ότι το πληροφοριακό σύστημα υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι έτοιμο για την έναρξη υποβολών.

Σκοπός:

Σκοπός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων η τεχνολογική αναβάθμιση, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης και η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding).
Η επίτευξη των στόχων αυτών επιδιώκεται με τις ενισχύσεις του παρόντος μέσω των 8 καθεστώτων που προβλέπονται στο Ειδικό Μέρος του Νόμου.

Ποσοστό ενίσχυσης:

Μέχρι 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (μεγάλες-μεσαίες-μικρές) και την περιοχή εγκατάστασης.

Δείτε τον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά την χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

• Ατομική επιχείρηση
• Εμπορική εταιρία
• Συνεταιρισμός
• Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες (με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου)
• Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους

Προϋποθέσεις ένταξης:

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι:

Α) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 €
Μεσαίες επιχειρήσεις / Συνεταιρισμοί και σχηματισμοί συνέργειας και δικτύωσης (clusters): 250.000 €
Μικρές επιχειρήσεις: 150.000 €
Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 €
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: 50.000 €

Β) ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 25%
Η ιδία συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, στήριξη ή παροχή.

Είδη ενισχύσεων:

Τα εργαλεία ενίσχυσης που παρέχονται προς τα νέα επιχειρηματικά σχέδια που θα ενταχθούν στον νέο νόμο αφορούν:

• φορολογική απαλλαγή
• επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
• επιχορήγηση
• επιδότηση μισθολογικού κόστους
• χρηματοδοτικά εργαλεία
• σταθερό φορολογικό σύστημα
• ταχεία αδειοδότηση
• δάνεια (καθεστώς 6)
• δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Σε Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού:
1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων ή το 60% για τις επενδύσεις του τουρισμού, ή το 70% για τις επενδύσεις logistics, ή το 80% για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε διατηρητέα κτίρια.
2. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας.
3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
4. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτιριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα: η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, η απόκτηση πραγματοποιείται από τον φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή, τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν δύναται να είναι παλαιότερα των 7 ετών από την ημερομηνία κτήσης τους και να μην έχουν επιχορηγηθεί στο παρελθόν.

Σε Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού:
1. Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Το ανώτατο ποσοστό των άυλων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους της επένδυσης για τις ΜΜΕ και το 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων και περιλαμβάνουν:

• Μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ,
• Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
• Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας,
• Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
• Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
• Δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως:
• Επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας.

Καθεστώτα ενίσχυσης:

Τα καθεστώτα ενίσχυσης* που θα υποστηρίζει ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι τα εξής:

1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
2. Γενική Επιχειρηματικότητα
3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
5. Συνέργειες και Δικτυώσεις
6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί- Ταμεία Συμμετοχών
7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια
8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

*Τα καθεστώτα ενίσχυσης θα προκηρύσσονται με ξεχωριστή διαδικασία από την αρμόδια υπηρεσία και οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, το είδος και το ύψος ενίσχυσης και οι διαδικασίες αξιολόγησης θα διαφέρουν ανά καθεστώς ενίσχυσης.

 

Ημερομηνίες & Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Γενική επιχειρηματικότητα: Από 19 Οκτωβρίου 2016 έως 20 Δεκεμβρίου 2016

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Από 19 Οκτωβρίου 2016 έως 20 Δεκεμβρίου 2016

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού: Από 19 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017 (εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος).

Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους: Από 19 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017, (εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος).

Σημειώνεται, πως όλη η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Η κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου, των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης θα γίνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ (22/06/2016)

2310-423012 (Θεσσαλονίκη) & 23210-87171 (Σέρρες)

e-mail: 

Είμαστε στο πλευρό σας για να επωφεληθείτε από τα προγράμματα επιχορήγησης!

Σας στηρίζουμε και είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Εδώ και δεκαπέντε χρόνια δημιουργούμε σχέσεις αξίας με τους πελάτες μας, φέρνουμε τα αποτελέσματα που χρειάζονται και εξελισσόμαστε μαζί τους.

mouratidis_ioannis_realvalue
Ιωάννης Ε. Μουρατίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε